Bouwtechniek

Of een gebouw geschikt is voor het beoogde gebruik, hangt voor een belangrijk deel af van de prestaties die het levert ten aanzien van de binnen condities. Deze condities hebben te maken met warmte, vocht, luchtkwaliteit, ventilatie, verlichting, bezonning, geluid, trillingen, brandveiligheid en vele andere factoren. Daarnaast worden bij een gebouw ook eisen gesteld aan energiegebruik en duurzaamheid, te hoge of juist te lage temperaturen, tocht, vervuilde lucht en lekkages. Maar ook te veel direct zonlicht, te weinig daglicht, schimmel en geluidsoverlast zijn ondoelmatig; het zijn zaken die opzich misschien onschuldig lijken, maar die wel degelijk de gezondheid van de mens negatief beïnvloeden. Dit zijn allemaal voorbeelden van aspecten van het ontwerpen, bouwen en het gebruiken en beheren van gebouwen.

Een laag energieverbruik, een zorgvuldige materiaalkeuze en een gezond binnenmilieu hebben eveneens alles te maken met duurzaam bouwen. De energiezuinigheid van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de gevels en daken. Het werkelijke energiegebruik van een gebouw mag nooit groter zijn dan het toelaatbare energiegebruik.

Bouwbesluit

De overheid stelt strenge eisen wat betreft de bruikbaarheid en veiligheid van een gebouw. Hier hebben we het onder andere over de overbrugging van hoogteverschillen, afmetingen van trappen en vloerafscheidingen, materiaalgebruik ten aanzien van brandveiligheid, de indeling in brand- en rookcompartimenten en de mogelijkheid tot vluchten. Verder vormt leefbaarheid een belangrijk onderdeel van een gebouw; ruimten moeten voldoen aan voorschriften ten aanzien van minimale afmetingen en indeling. Ook zijn er regels voor de indeling van verblijfsgebieden, verblijfsruimtes en gemeenschappelijke ruimtes en natuurlijk niet te vergeten de rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen.

Modern house with garden at night

Studio Infinite

De hieronder opgesomde regels en voorschriften spelen eigenlijk al vanaf de eerste schets een cruciale rol in het ontwerpproces. Hierbij willen wij u helpen, Studio Infinite ziet zichzelf als partner in het ontwerpproces. Wij willen samen met u als opdrachtgever, ervoor zorgen dat de eindgebruiker: comfortabel, energiezuinig en veilig kan leven en werken in het gebouw.

Comfort

 • daglichttoetreding en bezonning
 • warmtebalans (warmte en koudebehoefte)
 • ventilatie en/of spuiventilatie
 • koudebruggen

Energiezuinigheid

 • EPC berekening
 • Thermische weerstand
 • Lowtech installatieconcepten
 • Hightech installatieconcepten

Veiligheid

 • Brand- en rookcompartimentering
 • Vluchtroutes
 • Algemene veiligheid

Bruikbaarheid

 • indeling verblijfsgebieden en verblijfsruimten
 • gebruiksfuncties
 • toegankelijkheid
 • levensloopbestendigheid woning